Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

I.

Správce osobních údajů 

 1. Správcem osobních údajů je společnost Baron Estates s.r.o., IČ: 05993741, spisová značka 274266 C, vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Roháčova 145/14, 130 000 Praha – Žižkov (dále jen: „správce“), která Vás jako uživatele webových stránek www.baronestates.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a zásadách ochrany soukromí. 
 2. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel.čísle: 737 973 705 nebo na e-mail: info@baronestates.cz
 3. Správce zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu můžete poskytnout v rámci vyplnění kontaktního formuláře nebo jiné aktivity související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů např. zasláním e-mailu na naši kontaktní adresu.
 2. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů: 
 • Jméno a Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 1. Pokud mezi Vámi a správcem dojde k uzavření smluvního vztahu, můžete být požádáni o poskytnutí dalších údajů, tak aby mohlo dojít k plnění uzavřené smlouvy. 

III.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů k těmto účelům: 
 • Kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt požádá prostřednictvím kontaktního formuláře. 
 • Plnění smluvních povinností. 
 • Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@baronestates.cz.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. 
 2. V případě vyplnění kontaktního formuláře budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke kontaktování a poskytnutí informací, o které subjekt údajů požádá, nejdéle však po dobu cca 1 rok od získání těchto údajů.
 3. Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let. Poté Společnost požádá o opětovné udělení souhlasu.
 4. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže. 

V. 

Další informace o zpracovávání osobních údajů 

 1. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a jsou zpracovávány manuálně zaměstnanci Správce osobních údajů. 
 2. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí. 

VI. 

Informace o používání souborů cookies

 1. Naše internetové stránky (www.baronestates.cz) mohou obsahovat cookies, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. 
 2. Získaná data pomáhají Správci při zlepšování webu, stejně tak umožňují efektivněji zacílit online marketing a nabídnou ještě lepší služby.
 3. Zpracování informací získaných na základě marketingových souborů cookies je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů s používáním příslušných cookies. 
 4. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
 5. Tím, že využíváte internetové stránky, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, můžete je ve svém webovém prohlížeči zakázat. 

VII.

Vaše práva

 1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 
 • Právo na přístup k osobním údajům, tedy získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, tak za jakým účelem a v jakém rozsahu. 
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracování, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto údaje můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bez jakékoli sankce. 
 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. 
 • Podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy
 2. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.
 3. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 3. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@baronestates.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020